Меню Затваряне

Семейството в Европейския съюз

Европейският съюз има за цел да предложи на европейските граждани пространство на свобода, сигурност и правосъдие без вътрешни граници, в което свободното движение на хора по принцип е гарантирано. Следователно, от една страна, има огромно движение на хора вътре в самия Европейски съюз. Европейският съюз е, също така, и имиграционно пространство за граждани на трети държави, които пристигат поради професионални, икономически или семейни причини или които бягат от преследване в своите държави по произход. Най-накрая, много европейски граждани напускат Европейския съюз. Тази висока мобилност на хората в европейското пространство увеличава „международния характер“ на личните и семейните ситуации и те придобиват международен елемент. Този елемент може да се отнася до националността на лицето, мястото на пребиваване в чужбина, преместване на детето в държава, която е различна от държавата на неговото обичайно местопребиваване (прочетете повече).

Вашите лични и семейни права

Защитата на вашите лични и семейни права може да се окаже трудна задача, когато ситуацията ви има международен елемент. Към кой съд трябва да се обърнете? Кой закон следва да се приложи във вашата ситуация? Признават ли се в чужбина вашето удостоверение за раждане, удостоверение за брак или решение за развод? Какво означава да се получи екзекватура на едно съдебно решение? Всички тези въпроси, с които всеки може да се сблъска един ден, намират отговори в това, което се нарича международно частно право. То представлява набор от правила от международни, регионални или национални източници, които позволяват да се определи кой орган е компетентен в един спор, кое национално право се прилага, както и да се гарантира признаване и изпълнение на чуждите съдебни решения (прочетете повече).

Намерете лице за контакт

За да може да помогне на професионалистите и на отделните физически лица да се ориентират в множеството приложими разпоредби и източници на информация за хората, които участват в спорове с международен елемент, платформата EPAPFR предлага карта на структурите, които са специализирани в международното частно право в Европейския съюз. Платформата предлага, също така, и препратка към всички инструменти, които са разработени от европейските, националните и местните институции в областта на международното частно право (виж  раздел „useful links“ или полезни връзки). Този списък може да бъде полезна и цялостна препратка, която да даде възможност на професионалистите и на отделните физически лица да намерят в него източниците, от които се нуждаят (прочетете повече).

Проектът EPAPFR (Европейска платформа за достъп до лични и семейни права в Европа) предоставя подкрепа на всеки, който среща трудности, свързани с международното частно право в областта на семейните отношения в Европа и в частност в Европейския съюз, като насърчава сътрудничеството и координацията между актьорите в публичния и частния сектор, които предоставят юридически и социални услуги в държавите членки.

Този проект е съфинансиран по програма „Правосъдие“ на Европейския съюз за периода 2014-2020 г. Програмата „Правосъдие“ финансира дейности, които имат европейска добавена стойност и които допринасят за по-нататъшното развитие на европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие. 

Проектът EPAPFR подкрепя изпълнението на европейските регламенти и международните конвенции в областта на семейните отношения с международен елемент, за да се подобри достъпът до права на европейските граждани и гражданите на трети държави, които се движат в Европейския съюз, да се насърчи равенството между жените и мъжете по отношение на личния им статут, да се засили защитата на жертвите на домашното насилие и да се подобри международната закрила на децата (непридружени деца; деца, които са жертва на международно отвличане; деца, под грижите на кафала; деца, на които се дължи издръжка).

Проектът събира заедно няколко партньори в Европа :

Проектът се състои в свързване на професионалните услуги, които стоят най-близо до бенефициентите, за да се :

  • улеснява ефективния достъп до правосъдие и права или до механизмите на алтернативно разрешаване на спорове
  • насърчава обучението на практиците
  • повишава информирането на бенефициентите
  • стимулира изграждането на мрежи между актьорите в публичния и частния сектор в държавите членки